خبرها

اخبار

خبرها

 را آمریکا جدید های
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رویترز تحریم های جدید آمریکا را به تمسخر گرفت